BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 11

 

Szkoła branżowa nr 11


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 przeznaczona jest dla młodzieży z:

  • zespołem Aspergera,

  • autyzmem,

  • słabowidzącej i słabosłyszącej,

  • niepełnosprawnej ruchowo, w tym z afazją.

Nauka w szkole trwa trzy lata. Okres nauki w szkole, w uzasadnionych przypadkach, może być przedłużony dla ucznia o jeden rok.

Aktualnie kształcimy  w zawodach:

  • krawiec,

  • tapicer,

  • rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli w mało licznych, dających możliwość indywidualizacji nauczania klasach. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na terenie szkoły, jak i w zaprzyjaźnionych zakładach pracy.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia nr 11 może kończyć się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Nauczyciele zapewniają uczniom pomoc i wsparcie, kształtują ich postawy i system wartości, stymulują do wszechstronnego rozwoju i kształtowania przyszłego życia osobistego i zawodowego.

Szkoła realizuje projekty unijne.