BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Nasza szkoła branżowa


Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Nauka w szkole trwa trzy lata. W uzasadnionych przypadkach okres nauki może być przedłużony o jeden rok.

Kandydaci do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Obecnie oferujemy następujące kierunki kształcenia zawodowego:

  • krawiec,

  • kucharz,

  • stolarz,

  • piekarz,

  • cukiernik,

  • rękodzielnik wyrobów włókienniczych,

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

  • tapicer - aktualnie najbardziej poszukiwany zawód w Polsce.

W trosce o dostosowanie naszej oferty do potrzeb rynku pracy jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia, w zależności od zainteresowania kandydatów.

Kształcenie podzielone jest na dwie części:

  • 3 dni w tygodniu prowadzone są w szkole zajęcia ogólnokształcące,

  • 2 dni uczniowie odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Dla wygody uczniów większość zajęć praktycznych odbywa się na miejscu, w szkolnych pracowniach technologicznych.
Niektóre kierunki mają również zorganizowaną praktykę w zakładach pracy w celu łatwiejszej adaptacji zawodowej uczniów.

Nauka w szkole może kończyć się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.


Zdobyty dyplom jest taki sam jak w szkole masowej, bez zaznaczenia iż uczeń ukończył Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia.