Rozpoczynamy naukę w technikum

Technikum Nr 13 - NOWOŚĆ

 

To pierwsza w regionie, publiczna szkoła średnia techniczna przeznaczona wyłącznie dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, niedosłuch oraz z niepełnosprawność ruchowa, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 • Nauka trwa 5 lat.

 • Szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 • Uczniowie technikum po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.

 • Uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Obecnie proponujemy dwa kierunki kształcenia:

 • Technik logistyk

 • Technik informatyk

UCZNIU PAMIĘTAJ - U NAS MOŻESZ:

 • uczyć się w mało licznej klasie – do 4 uczniów!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

 

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.