• TECHNIKUM SPECJALNE NR 13

 • BRBRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 11

 • SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

 

15.06.2020r.

 

10.07.2020r.

 do godz. 15.00

 

--------------

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

31.07.2020r.

 

04.08.2020 r.

do godz. 15.00r.

 

--------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych                    w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 04.08.2020r.

--------------

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                                i        dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków                   lub kryteriów branych pod uwagę                           w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11.08.2020r.

--------------

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020r.

--------------

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

15.06.2020r.

14.08.2020r.

--------------

7.

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia                    w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13.08.2020r.

18.08.2020r.

do godz. 15.00

--------------

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.08.2020r.

do godz. 14.00

--------------

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19.08.2020r.

--------------

10.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20.08.2020r.

--------------

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22.08.2020r.

--------------

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół
(-) mgr inż. Dorota Markowska

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W teczce powinny znaleźć się następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wzór wniosku)

 • kwestionariusz ucznia (wzór kwestionariusza)

 • zdjęcia - 3 sztuki

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno­Pedagogiczną

 • Świadectwo ukończenia klasy VIII

 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • Karta zdrowia

 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do wybranego zawodu

Dodatkowo:

 • Kwestionariusz ucznia,

 • Zaświadczenia lekarskie o przewlekłej chorobie, skierowanie na gimnastykę korekcyjną

 • Podanie o przyjęcie do internatu

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Teczka oklejona powinna być zgodnie ze wzorem (wzór naklejki)