• BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA
                                      (ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA)

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 11
                                       (ZASADNICZA SZKOŁA ZAWOD
  OWA NR 11)


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18.05.2018r.

 

18.06.2018r.

 

13.07. 2018r.

 17.07.2018r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22.06.2018r.

 

26.06.2018r.

 

--------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 05.07.2018r.

do 09.08.2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych          i kandydatów niezakwalifikowanych

06.07.2018r.

10.08.2018r.

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 06.07.2018r.

od 10.08.2018r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata / kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 06.07.2018r. do 12.07.2018r.

do 13.08.2018r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły

13.07.2018r.

do 14.08.2018r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym najpóźniej do 16.07.2018r.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym najpóźniej do 20.08.2018r.NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W teczce powinny znaleźć się następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wzór)
 • kwestionariusz ucznia (wzór)
 • zdjęcia - 3 sztuki
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno­Pedagogiczną
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Karta zdrowia
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do wybranego zawodu

Dodatkowo:

 • Kwestionariusz ucznia,
 • Zaświadczenia lekarskie o przewlekłej chorobie, skierowanie na gimnastykę korekcyjną
 • Podanie o przyjęcie do internatu
 • Orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności

Teczka oklejona powinna być zgodnie ze wzorem (wzór)