Zawody pomocnicze to nowość w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pracownicy pomocniczy przygotowywani są do projektowania i wytwarzania prostych wyrobów, ich naprawy oraz wykonywania prostych czynności i zabiegów w zakresie pomocnika w danym zawodzie.

Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach pomocniczych, jako jedyny spośród egzaminów zawodowych, jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych ucznia z niepełnosprawnością.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

TG.01 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje prace związane z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości, prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie oraz pomaga w obsłudze gości. Do jego obowiązków należą także prace związane z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu. Miejscem pracy pracownika obsługi hotelowej mogą być także pensjonaty, motele, hostele, domy opieki.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych na terenie szkoły.

Szkoła zapewnia nieodpłatnie wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności pracownika obsługi hotelowej.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.03 – Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych

 

Pracownik pomocniczy krawca wykonuje prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca, dobiera materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych, obsługuje proste maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, zna techniki konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych, wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie krawieckim, wytwarza proste wyroby odzieżowe. Posiada umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania. Wykonuje też  prace porządkowe na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu krawieckiego.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych na terenie szkoły.

 

Szkoła zapewnia nieodpłatnie wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac krawieckich.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.O2 – Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich

 

Pracownik pomocniczy stolarza wykonuje prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich, wykonuje proste wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, prace pomocnicze w zakładzie świadczącym usługi stolarskie, prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie stolarskim, prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, proste naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich. Posiada umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania. Wykonuje też  prace porządkowe na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu stolarskiego.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych na terenie szkoły.

Szkoła zapewnia nieodpłatnie wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac stolarskich.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

MG.01 – Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Pracownik pomocniczy ślusarza wykonuje prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich, wykonuje prace pomocnicze w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie, prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie ślusarskim. Posiada umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, jest odpowiedzialny za przydzielone zadania. Wykonuje prace porządkowe na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego, a także prace pomocnicze związane z demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach współpracy szkoły z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Szkoła umożliwia nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą.

 

pRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.01 – Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich

 

Asystent fryzjera wykonuje prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, prace porządkowe stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego, prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim. Posiada umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za przydzielone zadania. Wykonuje prace pomocnicze wspierające czynności wykonywane przez fryzjera, a także proste stylizacje fryzur.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach współpracy szkoły z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Szkoła umożliwia nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą.

 

 

Wszystkie zawody pomocnicze przeznaczone są wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Nauka w zawodach pomocniczych organizowana jest w:

 ·        Branżowej Szkole I Stopnia – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

  • uczyć się w mało licznej klasie!

  • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

  • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

  • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

  • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

  • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

  • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

  • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

  • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

  • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.