Uwaga! Kontakt z pedagogami

 

Kontakt z pedagogami szkolnymi podczas nauki zdalnej

Kontakt z pedagogami szkolnymi:

 

W związku z zaistniałą sytuacją pedagodzy szkolni udzielają wsparcia, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez kontakt drogą elektroniczną:

 

      (możliwa również rozmowa video poprzez messenger, skype, hangouts)

 

 

Pedagog szkolny informuje


 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Grzegorzewskiej pracuje dwóch pedagogów  z przygotowaniem specjalistycznym z zakresu oligofrenopedagogiki, socjoterapii, mediacji, komunikacji interpersonalnej i pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

12.00 – 15.15 7.40 – 12.40
10.00 - 14.45 7.40 – 11.40
10.00 – 16.00 7.40 – 11.40
7.40 - 11.40 10.15 – 15.15
07.40- 11. 40/11.15 - 15.15 11.15-15.15/ 7.40 – 11.40

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, szkoły

 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Pedagodzy przede wszystkim wspierają dyrektora i radę pedagogiczną. Są doradcami, konsultantami, mediatorami w różnorodnych sytuacjach, a często też organizatorami podejmowanych przedsięwzięć. Udzielają wsparcia emocjonalnego, służą pomocą, doradztwem pedagogicznym, pośredniczą w kontaktach z instytucjami. Pełnią funkcje inspirujące i koordynujące realizowane projekty wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne czy też inne wynikające z harmonogramu pracy szkoły.

 

Drogi Uczniu, skorzystaj z pomocy pedagoga szkolnego jeżeli:

 • masz problem, z którym nie możesz sobie sam poradzić;

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;

 • masz kłopoty w nauce;

 • nie możesz porozumieć się ze swoimi rodzicami, rówieśnikami lub nauczycielami;

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

Drogi Rodzicu, skorzystaj z pomocy pedagoga jeżeli:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem w domu;

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania i nie wiesz do kogo zwrócić się po fachową pomoc;