Historia szkoły


 

ZARYS HISTORII ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Lata 1957-1972
Początki naszej szkoły sięgają roku 1957, kiedy to zorganizowano Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Częstochowie. Nowo powstała placówka mieściła się przy ulicy Staszica 10, w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Częstochowie. Dyrektorem szkoły został pan Stanisław Lis zaś w skład Grona Pedagogicznego wchodziło troje nauczycieli ze szkoły nr 23 (Jadwiga Plewniak-j.polski, Alicja Babiarz-historia i geografia, Helena Morawiec-fizyka, biologia i wychowanie fizyczne) oraz nauczyciele zawodu: Janina Banasiak-krawiec i Tadeusz Kozłowski-tapicer. Pierwsza klasa liczyła 24 uczniów. Rok później do pracy w naszej szkole przyjęto panią Hortensję Rakowską, nauczycielkę j. polskiego, która bardzo czynnie włączyła się w życie placówki.

W sierpniu 1959 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna otrzymała nowy budynek przy ulicy Krótkiej 22, wcześniej mieściła się w tym budynku Szkoła Podstawowa nr 4. Dzięki temu zwiększyły się możliwości szkoły: wzrosła liczba nauczycieli do ok. 10 osób poza dyrektorem i liczba ta utrzymywała się przez lata 60-te,. Zwiększyła się również liczba uczniów. W roku szkolnym 1959/1960 były już cztery klasy z ponad 80 uczniami, a od roku 1962/1963 ich liczba regularnie przekraczała 100 osób.

W szkole oprócz nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w rozmaitych organizacjach szkolnych takich jak:
Samorząd Szkolny,
Szkolne Koło PCK,
Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej,
Szkolna Kasa Oszczędności,
Liga Ochrony Kraju.

Działała biblioteka szkolna, której opiekunką była pani Hortensja Rakowska. Zbiory biblioteczne sukcesywnie zwiększano np: w 1964 roku księgozbiór liczył 360 pozycji, w 1968 roku – 830, w 1970 roku 1065 tomów, a w 1971 roku aż 1347. H. Rakowska była też wychowawcą klasy, organizatorką większości imprez szkolnych i akademii. Dnia 15 września 1967 roku z inicjatywy p. Rakowskiej założono w szkole drużynę ZHP. Drużyna liczyła 47 członków, na specjalnym zebraniu nadano jej imię Marii Grzegorzewskiej. Bluzki harcerskie druhny uszyły własnoręcznie na zajęciach krawieckich.

Uczniowie brali udział w licznych inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych. Rokrocznie prowadzono zbiórkę makulatury, z której dochód zasilał budżet szkoły. Organizowano wycieczki dla młodzieży, zbierano pieniądze w akcji odbudowy Warszawy. W związku z wystawą zorganizowaną przez Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w 1964 roku w Warszawie nasza szkoła dostarczyła liczne eksponaty, wśród których były: zarys historii szkoły, pomoce naukowe, zeszyty uczniowskie, dokumenty szkolne, wyroby z warsztatów szkolnych (piżama, sukienka, kostium, album mebli tapicerskich wykonanych na warsztatach szkolnych). Bardzo uroczyście obchodzono 1000-lecie państwa polskiego oraz 750-lecie Częstochowy przypadające na rok 1966. Przez cały ten okres przyznawano stypendia dla uczniów z najbiedniejszych rodzin, którzy jednocześnie osiągali dobre wyniki w nauce.

Podczas konferencji Rady Pedagogicznej dnia 19 czerwca 1972 roku pożegnano wieloletniego dyrektora szkoły Stanisława Lisa, który odszedł na emeryturę.

Lata 1972-1992
Nowym dyrektorem szkoły został w 1972 roku pan Stefan Sygiet, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Marii Grzegorzewskiej. Grono Pedagogiczne powiększyło się a jego stan liczebny wahał się od 15 do 20 osób. We wrześniu 1972 roku w jego skład wchodzili: Janina Banasiak, Aurelia Organa, Irena Zajdowa, Marianna Kowalczyk, Hortensja Rakowska, Barbara Podwysocka, Jadwiga Niedrzwicka, Anna Kempa, Danuta Polak, Irena Mosińska, Andrzej Celt, Tadeusz Kozłowski, Zdzisław Pomykała, Franciszek Wosik, Ryszard Erkier. Zwiększyła się liczba klas (do siedmiu oddziałów), a co za tym idzie także liczba uczniów. W roku szkolnym 1972/73 do szkoły uczęszczało ponad 140 uczniów.

W 1977 roku otwarto Międzyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1, nad którą opiekę sprawowała Spółdzielnia Inwalidów „Anka”. Dyrektorem obu szkół był pan Sygiet.
Najpoważniejszym problemem szkoły był brak odpowiedniej ilości pomieszczeń i sal lekcyjnych. Z tego powodu część zajęć była prowadzona w wypożyczonych salach SP nr 4 przy ulicy Warszawskiej, a potem także w SP nr 12. Oprócz tego lekcje były prowadzone w systemie dwuzmianowym. Ta sytuacja powodowała wiele problemów. Uczniowie i nauczyciele musieli przebywać dodatkową drogę aby dotrzeć na zajęcia, zdarzały się również przypadki zaczepiania dziewcząt wychodzących po popołudniowych lekcjach przez miejscowych chuliganów. W tej sytuacji podejmowano działania mające na celu zamianę budynku szkoły. Planowana zamiana budynku przy ulicy Krótkiej 22 z Zakładem Okuć Metalowych przy ulicy Staszica nie doszła do skutku wobec stwierdzenia przez komisję z kuratorium całkowitej nieprzydatności tego obiektu do zadań szkolnych. Istniała też możliwość wybudowania nowego obiektu na peryferiach miasta, ale nie zdecydowano się na to gdyż uznano, iż szkoła winna być położona blisko dworca PKP i PKS ze względu na dojeżdżającą spoza Częstochowy młodzież.

W 1975 roku uzyskano zgodę na modernizację i rozbudowę szkoły. W latach 1975-1979 dobudowano obecny budynek główny, a w roku 1981 ukończono budowę sali gimnastycznej i warsztatów szkolnych. Szkoła przy ulicy Krótkiej uzyskała wówczas swój obecny kształt. Dla potrzeb rozbudowy szkoły wykupiono trzy posesje (nr nr 18, 20, 24) wraz z budynkami mieszkalnymi. Dla właścicieli i lokatorów tychże posesji dyrekcja pozyskała nowe mieszkania w liczbie 16. Budowa szkoły to w głównej mierze zasługa dyrektora Sygieta, który pokierował tą inicjatywą. Trzeba również zaznaczyć, iż w pracach budowlanych brali udział nauczyciele szkoły, a nawet nasi uczniowie. Najbardziej pracowici otrzymali z tego tytułu nagrody. Swój udział miały też zakłady pracy wspierające finansowo szkołę. Na czas prac remontowo-budowlanych szkoła została przeniesiona do budynku w SP nr 4 przy ulicy Warszawskiej 142.

Oprócz standardowych zajęć lekcyjnych uczniowie mieli możliwość rozwijania zainteresowań w wielu innych formach. Przez całe lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte obok starych organizacji i kół zainteresowań powstawały nowe.
W 1976 roku zorganizowano Harcerską Komendę Ochotniczych Hufców Pracy przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Częstochowie. Na jej czele stanęła pani Hortensja Rakowska. Podczas wakacyjnych obozów OHP ich uczestnicy mieli możliwość podjęcia pracy, brali też udział w bardzo atrakcyjnych wycieczkach m. in. do Krynicy Morskiej, Olsztyna, Malborka, Gdańska i Krakowa. Organizowano też liczne obozy zagraniczne. Uczniowie i nauczyciele zwiedzili Bułgarię, Węgry, Czechosłowację i NRD. Za swoja działalność Hortensja Rakowska była kilkukrotnie nagradzana przez Kuratora Oświaty i komendę Wojewódzką OHP. Szczególnie uroczyście obchodzono X-lecie OHP w naszej szkole. W uroczystości wzięli udział liczni goście na czele z komendantem wojewódzkim OHP J. Wojtasem. Wyróżniono 8 nauczycieli naszej szkoły. Za szczególne zasługi Złotą Odznakę OHP otrzymał Władysława Prządka, zaś Srebrne Odznaki dostali: wicedyrektor szkoły Stefania Łyczba, Urszula Duda, Maria Schmidt, Danuta Polak, Joanna Janikowska, Edmund Walaszczyk, Jerzy Popielarski. W ciągu 10 lat szkolna komenda zdobyła we współzawodnictwie OHP na szczeblu wojewódzkim pierwsze i drugie miejsce, dwukrotnie trzecie miejsce i trzy wyróżnienia co stawiało nas w czołówce województwa. Z rocznicowych podsumowań wynika, iż z obozów OHP skorzystało 1272 uczniów, przy budowie szkoły pracowało 245 uczniów, w obozach zagranicznych wzięło udział 104 uczniów.

Działało ponadto Kółko Plastyczne prowadzone przez panią Annę Kempową, Szkolne Koło Miłośników Filmu i Teatru pani Ireny Zajdowej, Koło Techniczne zorganizowane przez pana Władysława Prządkę (autora podręczników do technologii drewna), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Koło Turystyczno-Krajoznawcze pani Henryki Kowalczyk. Pan Stanisław Grela prowadził szkolne SKS-y, a sportowcy naszej szkoły odnosili liczne sukcesy w skali miasta i regionu (w 1998 roku zajęli I miejsce w zawodach lekkoatletycznych w Kłobucku, a w 1989 roku zdobyli mistrzostwo Polski w biegach przełajowych). W 1984 roku pracę w naszej szkole rozpoczął pan Stanisław Soluch, który w tymże roku założył Koło Fotograficzne. Jego członkowie uczyli się robić zdjęcia, a nawet mogli je wywoływać w zorganizowanej w szkole ciemni (obecnie pomieszczenie konserwatorów w szkolnej szatni). Koło przygotowywało gazetki fotograficzne, prowadziło też dokumentacje fotograficzną imprez szkolnych. W 1986 roku zmieniono nazwę koła na Fotograficzno-Komputerowe, a wiązało się to z bardzo doniosłym wydarzeniem: szkoła zdobyła pierwszy komputer - Spectrum ZX, nieco później pojawił się drugi komputer - Schneider. Od początku lat 80-tych funkcjonował szkolny radiowęzeł, którego dyspozytornia znajdowała się w obecnej sali 303; szkolny radiowęzeł sprawnie wykorzystuje w życiu szkoły Samorząd Uczniowski, którym wówczas opiekuje się pan Stanisław Soluch. W tym samym okresie prowadzi działalność Spółdzielnia Uczniowska „Ptyś” m.in. zaopatrująca w produkty spożywcze sklepik szkolny, którego opiekunem była wtedy pani Maria Schmidt. Sklepik oprócz sprzedaży bułek i słodyczy prowadził akcję „szklanka mleka” skierowaną do uczniów. Prowadzona była też akcja dożywiania, a także zbiórki odzieży dla najbardziej potrzebujących dzieci. Rokrocznie przyznawane są stypendia uczniowskie.

Życie codzienne szkoły urozmaicały coraz liczniejsze imprezy okolicznościowe takie jak Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki. Organizowano tez imprezy karnawałowe oraz „studniówki” dla uczniów klas trzecich. W czerwcu 1985 roku Rada Pedagogiczna zatwierdziła ceremoniał pasowania absolwentów klas trzecich na rzemieślników. Zwyczaj ten przetrwał aż do momentu gdy uczniowie zaczęli zdawać egzaminy końcowe poza szkołą.

Biblioteka, której opiekunem była pani Ewa Pawłowska a potem pan Ireneusz Zawalski gromadziła nieprzerwanie zbiory książkowe: 2916 tomów w 1986, 3163 rok później, a w 1992 roku 4152 woluminy. W październiku 1991 biblioteka szkolna została przeniesiona z sali nr 208, która była zdecydowanie zbyt mała w stosunku do potrzeb, do dużo większej sali nr 9 (obecnie świetlica szkolna). Urządzono tam czytelnię, ponadto na stan biblioteki przekazano telewizor kolorowy „Helios” i magnetowid „Orion”.

W opisywanym okresie miały miejsce 3 wizytacje. W grudniu 1983 roku wyniki jednej z nich bardzo korzystnie przedstawiły naszą szkołę. Stwierdzono , iż w szkole zaszły duże przeobrażenia, posiada ona 11 sal lekcyjnych i 5 sal warsztatowych. Uczniowie w liczbie 258 osób w 14 klasach uczą się 10 zawodów (m.in. tapicer, stolarz, bieliźniarz, dziewiarz, ślusarz, kaletnik). Wysoko oceniono kwalifikacje kadry nauczycielskiej, a także efekty pracy pedagogicznej. Absolwenci szkoły nie mieli problemów z uzyskaniem pracy m. in. w spółdzielczości inwalidzkiej i zaprzyjaźnionych zakładach pracy w Częstochowie.

Wsparcie tych instytucji było bardzo istotne. Oprócz zapewnienia uczniom praktyk i możliwości pracy po ukończeniu nauki wspierały one naszą placówkę finansowo kupując podręczniki, pomoce naukowe, sprzęt RTV czy maszyny do warsztatów szkolnych. Szczególną rolę pełniła Spółdzielnia Inwalidów „Anka”, która była patronem Międzyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Współpracowano również m.in. z SI „Uniwersum”, SI „Częstochowianka”, zakładem Metalplast i wieloma innymi.

Podejmowano również działania na rzecz Grona Pedagogicznego np. organizacja kursu językowego, kursu samochodowego, liczne wyjścia do kina i teatru, wyjazdy na wczasy.

Wyniki wizytacji w szkole w latach 1983 i 1987 były bardzo pochlebne padł więc pomysł przystąpienia naszej szkoły do „Klubu Przodujących Szkół”. Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu samooceny pracy szkoły przedstawionej przez panią wicedyrektor Łyczbę wnioskowała o podjęcie działań mających na celu otrzymanie członkostwa tegoż klubu.

Prężnie działające w naszej szkole warsztaty, którymi kierował w tamtym okresie pan Edmund Walaszczyk, (jego poprzednikami byli m.in. Andrzej Celt i Jerzy Popielarski), oprócz kształcenia uczniów w wybranych zawodach prowadziły sprzedaż wyrabianych przez siebie towarów. Pieniądze ze sprzedaży zasilały budżet szkoły, w końcu 1991 roku stan konta warsztatów wynosił 29 745 000,00 zł, dodatkowo posiadano w magazynie materiały o wartości 12 589 000,00 zł.
Z ważniejszych wydarzeń tego okresu należy jeszcze wymienić sukces naszych uczennic: Danuty Ładzińskiej i Haliny Krawczyk w ogólnopolskim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”, którego finał odbył się w Sopocie w dniach 5-6 czerwca 1986 roku. Zdobyły one pod opieką pani Danuty Polak 3 miejsce na 31 startujących ekip.

Miłą uroczystością było także 30-lecie pracy Hortensji Barbary Rakowskiej, która za pracę nauczyciela, wychowawcy, komendanta szczepu ZHP i hufca OHP otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty.
Szczególnie istotną datą dla naszej placówki był (i jest) dzień 14 października 1988 roku. Wtedy to nadano naszemu Zespołowi Szkół (ZSZS i ZSZ Nr 1 przy Spółdzielni Inwalidów „Anka”) imię Marii Grzegorzewskiej. Nasza patronka była twórcą pedagogiki specjalnej w Polsce, a także wielkim przyjacielem dzieci. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 30-lecia szkoły. Program obejmował m.in. odczytanie aktu nadania imienia szkole, montaż słowno-muzyczny i wystąpienia gości, wśród których byli wojewoda częstochowski, przedstawiciele terenowej i centralnej administracji państwowej. Z tej okazji wydano pamiątkowe pocztówki.

Istotnym wydarzeniem nie tylko dla naszej placówki ale dla szkolnictwa polskiego w ogóle był fakt powrotu lekcji religii do szkół po latach wychowania laickiego. Zajęcia religii pojawiły się w szkołach w roku szkolnym 1990/91 i odbywać się miały dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą. Zezwolono też na powieszenie krzyży w klasach. Pierwszym katechetą w szkole był ks. Janusz Wielgos.

W 1992 roku rozpisano konkurs na dyrektora szkoły, który wygrała pani Joanna Janikowska.

Lata 1992-2002
Nowa pani dyrektor rozpoczęła pełnienie obowiązków w lutym 1992 roku. Funkcję wicedyrektora szkoły powierzyła pani Marii Schmidt na okres drugiego semestru tj. od 2 lutego do 30 czerwca. Pożegnano wtedy wieloletniego dyrektora szkoły Stefana Sygieta. W sierpniu 1992 roku na wicedyrektora wybrano pana Stanisława Solucha. Kierownikiem warsztatów szkolnych został pan Marian Kik ( Edmund Walaszczyk odszedł na emeryturę), a od 1994 roku pełniła tę funkcję pani Elżbieta Malec.

Skład Grona Pedagogicznego we wrześniu 1992 roku przedstawiał się następująco: J. Janikowska (dyr.), S. Soluch (wicedyr.), M. Kik (kier. warszt.), W. Biel, U. Duda, G. Duda, I. Engel, W. Erkier, R. Erkier, E. Frej, J. Góra, St. Grela, B. Hłond, A. Hepner, K. Kaluga, J. Kosmala, I. Kozioł, U. Maranda, E. Malec, K. Naporowski, G. Nowakowska, D. Polak, J. Popielarski, J. Ploch, M. Schmidt, M. Skupińska, G. Styrczewska, I. Zawalski.

Ciągle zwiększała się liczba uczniów co świadczy o atrakcyjności naszej szkoły. Rok szkolny 1992/93 rozpoczęło w naszej szkole 286 uczniów w 18 klasach, rok 1994/95 to 22 oddziały z 330 uczniami a w 1997 roku rozpoczęło naukę 411 osób w 29 klasach. Mogli oni kształcić się w następujących zawodach: krawiec, tapicer, stolarz, kucharz, obuwnik, budowlaniec, ślusarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W 1994 roku obok istniejących już w naszym Zespole szkół utworzono dwuletnią Szkołę Przysposabiającą do Zawodu dla uczniów z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.

Życie szkoły nadal obfitowało w liczne, ciekawe wydarzenia. Organizowano imprezy okolicznościowe: Dzień Nauczyciela, andrzejki, mikołajki, bale studniówkowe, dyskoteki, walentynki czy Święto Wiosny z paleniem Marzanny (na szkolnym placu). Uroczyście obchodzono ważne rocznice takie jak Święto Niepodległości czy Dzień Patrona Szkoły. Przyjemną atmosferę tworzyły spotkania wigilijne dla wszystkich pracowników szkoły, a także rekolekcje wielkopostne przeprowadzane w zaprzyjaźnionej parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Częstochowie.

10 kwietnia 1992 roku w naszej szkole wystąpili aktorzy Teatru Dramatycznego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie recytując fragmenty „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima. W 1993 roku nauczycielka naszego Zespołu Szkół Danuta Polak została wybrana na posła Sejmu II kadencji z ramienia Unii Pracy. Mandat poselski pełniła do roku 2005.

15 września 1994 roku odwiedziła nas ekipa telewizyjnego programu młodzieżowego „RAJ” realizująca audycję pt.: „Tacy sami”. Program opowiadał o życiu naszej młodzieży, obrazy z życia szkoły przeplatane były wypowiedziami naszych uczniów. Miały u nas miejsce ciekawe wizyty z zagranicy. W 1994 roku misjonarza z Kenii a w 1997 roku wizyta nauczycieli z Niemiec.

W początkach lat 90-tych nasza szkoła, podobnie jak cała oświata, przechodziła trudny okres z powodu problemów finansowych. Wobec tego podejmowano działania mające na celu wzbogacenie majątku szkoły i podreperowanie jej budżetu. Wynajmowano po lekcjach sale gimnastyczną, umieszczano na ogrodzeniu szkoły tablice reklamowe częstochowskich firm, w szkole odbywały się również kursy i szkolenia dla osób zdobywających zawód i przekwalifikowujących się. Rok 1992 przyniósł też wsparcie sponsorów: firmy Politem i Kamex przekazały liczne zabawki i fanty na loterię szkolną. Od Teisseire otrzymano 360 soków a od firmy Peugeot mydła, lokówki i żelazka.

Działały cały czas organizacje szkolne m.in. sklepik prowadzony przez pana Ireneusza Zawalskiego (od ’98 pani Elżbieta Kiepura), Samorząd Szkolny, którym opiekowała się pani Ewa Pawłowska sprawująca również pieczę nad biblioteką (w 1998 roku opiekunem samorządu została pani Barbara Ginter).

Ciekawą inicjatywą było utworzenie w roku szkolnym 1992/93 gazetki opisującej życie szkoły pt.: „S.O.S. z Krótkiej”, którą redagowało troje nauczycieli: Ewa Pawłowska, Stanisław Soluch i Grzegorz Duda. Pan Duda, szkolny historyk, był też organizatorem licznych okolicznościowych apeli z okazji m.in. Święta Niepodległości czy 60 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Nauczyciele wychowania fizycznego – pan Stanisław Grela i Jerzy Góra oprócz przygotowywania uczniów do licznych zawodów urozmaicali życie codzienne szkoły organizując m.in. rozgrywki tenisa stołowego, siatkówki , piłki nożnej. Rozpoczęła działalność szkolna liga koszykówki chłopców. W roku 1993 utworzono w szkolę siłownie dla uczniów, która funkcjonuje z powodzeniem do dziś. Na sportowo spędzano też rokrocznie Dzień Dziecka, który stał się też Dniem Sportu.

Organizowano liczne konkursy filmowe, muzyczne, plastyczne, a także wiedzy o papieżu, konkurs czytelniczy, finały Olimpiady Ekologicznej i wiele innych. Szczególnego znaczenia nabrały konkursy „Najsprawniejszy w zawodzie”. Dzięki pomysłowi kilkorga nauczycieli szkoły na czele z panią Elżbietą Malec (ówczesnym kierownikiem warsztatów) postanowiono zorganizować konkurs o zasięgu wojewódzkim. Pierwszy taki finał odbył się w naszej szkole 21 marca 1996 roku i odtąd wszedł na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Konkurs obejmuje część teoretyczną (uczniowie piszą testy sprawdzające znajomość zawodu) i praktyczną, gdzie ocenia się efekty pracy uczniów.

Kolejną istotną imprezą szkolną stał się konkurs hafciarski „Igłą malowane”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest pani Elżbieta Kiepura. Pierwszy raz odbył się w 1996 roku i początkowo był to konkurs międzyklasowy, tylko dla uczniów naszej szkoły. Po nawiązaniu współpracy z innymi placówkami od 2000 roku impreza ma wymiar międzyszkolny. Najważniejsze cele konkursu to prezentacja umiejętności i dorobku twórczego uczniów, rewalidacja przez własną twórczość artystyczną oraz dodanie uczniom wiary we własne siły.

W roku szkolnym 1999/2000 po raz pierwszy w naszej szkole udało się zorganizować turnusy rehabilitacyjne dla młodzieży. Pierwszy turnus odbył się w Chłopach koło Mielna w dniach od 27.11 do 12.12.99, a uczniowie mieli możliwość korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych (inhalacje, hipoterapia, masaż), muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć plastycznych i z wielu innych atrakcji. Turnusy są odtąd organizowane co rok.

Reforma systemu edukacji, która weszła w życie 1 września 1999 roku nie ominęła też naszej szkoły. W tymże roku uruchomiliśmy Gimnazjum Specjalne, w którym rozpoczęło naukę 53 uczniów w czterech klasach. Utworzenie gimnazjum wymagało wielkiego nakładu pracy w sferze dydaktycznej (przystosowanie programów nauczania, podręczników itd.) jak i organizacyjnej. Dla potrzeb gimnazjum oddano całe trzecie piętro, powstały nowe klasopracownie m.in. plastyczna, rewalidacyjna, logopedyczna. Wicedyrektorem do spraw gimnazjum został pan Zawalski.

Rok szkolny 1999/2000 był rekordowy pod względem liczby uczniów i nauczycieli. W naszym Zespole Szkół, w skład którego wchodziły odtąd Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej i Gimnazjum Specjalne podjęło naukę 523 uczniów w 35 oddziałach (rok później 585 uczniów). Grono Pedagogiczne na czele z panią dyrektor Joanną Janikowską, wicedyrektorami Stanisławem Soluchem i Ireneuszem Zawalskim, kierownikiem warsztatów szkolnych Janem Kosmalą i zastępcą kierownika Dorotą Markowską liczyło 69 osób (w czerwcu 2002 roku 73 osoby). Niezwykle bogata była oferta edukacyjna, młodzież wybrać mogła kształcenie w następujących zawodach: krawiec, tapicer, stolarz, kucharz, ślusarz, obuwnik, ciastkarz, kaletnik, lakiernik, piekarz, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, dziewiarz.
W końcu roku szkolnego 2001/2002 pani dyrektor Janikowska podjęła decyzje o przejściu na emeryturę, rozpisany został więc konkurs na dyrektora szkoły.

Lata 2002 - 2007

Nowym dyrektorem została pani Jolanta Koszek, poprzednio pracująca w SP Nr 23 w Częstochowie. Wybrano nowych wicedyrektorów w osobach pani Doroty Markowskiej oraz pani Katarzyny Dźwigalskiej. Kierownikiem warsztatów szkolnych został pan Andrzej Żyto, który zastąpił na tym stanowisku pana Jana Kosmalę. Liczba nauczycieli uczących w naszym zespole w roku szkolnym 2002/2003 wynosiła 70 osób. Aby lepiej zintegrować dość liczne Grono Pedagogiczne oraz pozostałych pracowników Szkoły pani dyrektor zaproponowała zorganizowanie wyjazdu pracowników na wycieczkę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszy wyjazd (dwudniowy) do Złotego Potoka odbył się w październiku 2002 roku. Pomysł przyjął się i wyjazdy te stały się już naszą tradycją. Kolejne wycieczki pozwoliły nam zwiedzić Kazimierz Dolny (2003r.), Wisłę (2004r), Karpacz (2005r.) i Sandomierz (2006r.).

W naszej placówce są organizowane rajdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych gimnazjum, dzięki czemu szybciej nawiązują oni nowe znajomości i łatwiej przystosowują się do nowego dla nich środowiska. Rajdy te miały miejsce m.in. w Olsztynie koło Częstochowy, Złotym Potoku czy w siedzibie klubu jeździeckiego „Pegaz” położonego w częstochowskim Mirowie.

Rokrocznie (od 2002 roku) cała szkoła wyrusza we wrześniu na Przeprośną Górkę do mieszczącego się tam sanktuarium św. ojca Pio. W ramach akcji „Sprzątanie świata” uczniowie wraz z nauczycielami zbierają i segregują śmieci w tym rejonie. Po wykonanej pracy zawsze czeka na nas ognisko, przy którym pieczemy kiełbaski i śpiewamy piosenki.

W skład Zespołu Szkół w roku szkolnym 2002/2003 nadal wchodziły cztery placówki: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej i Gimnazjum Specjalne. W stosunku do lat wcześniejszych zmniejszyła się natomiast liczba uczniów (rok ten rozpoczęło w naszej szkole 357 uczniów w 29 oddziałach), szczególnie w Gimnazjum. Było to spowodowane przez niż demograficzny jaki dotknął całe szkolnictwo w naszym kraju, który to stan trwa zresztą do dzisiaj. Był to również efekt powstania kolejnych placówek specjalnych w Częstochowie. Nowa sytuacja postawiła przed nami nowe wyzwania. Aby zaznajomić z ofertą edukacyjną naszej szkoły jak największe grono osób organizowane są co roku Dni Otwarte Szkoły. Każdy zainteresowany może wtedy nas odwiedzić, obejrzeć klasopracownie, korytarze, naszych uczniów i nauczycieli przy pracy. Organizowane są też występy zespołów szkolnych, prezentujemy osiągnięcia uczniów, a także podajemy wszelkie informacje dotyczące naszej placówki.

Ukształtował się kalendarz imprez szkolnych, wśród których znajdują się m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, na który zapraszane są mamy uczniów naszej szkoły, Dzień Dziecka, który w naszej szkole jest też Dniem Sportu ( finalny moment to mecz siatkówki uczniowie kontra nauczyciele).

Dzień Patrona Szkoły połączony z mikołajkami został od 2005 roku wzbogacony przez wręczanie specjalnych nagród - „Marysiek”. Kapituła nagrody, wśród której członków jest pomysłodawczyni pani Beata Kulisiewicz, wybiera laureatów w 9 kategoriach. Pierwszymi „Maryśkami” podczas uroczystej gali zostali uhonorowani: pani dyrektor Jolanta Koszek (Ambasador Spraw Szkolnych), pani dyrektor Dorota Markowska (Niestrudzony Strażnik Bezpieczeństwa), pani Maria Schmidt (Złota Piła), pani Małgorzata Sowa (Złoty Pazurek), pan Grzegorz Duda (Mikrofon Roku), pan Andrzej Żyto (Złoty Ukłon), oraz uczniowie: Anna Ceglarek (Złota Katarynka), Rafał Rajczyk (Złoty Uczeń), Grzegorz Pawliński (Debiut Roku).

Uroczyście obchodzone są od kilku lat Dni Papieskie. Szczególnie uczczono w szkole 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, które przypadło na rok 2003. W dniu 17 października odbyła się akademia zorganizowana przez pana Grzegorza Dudę. Uczniowie wygłosili fragmenty „Tryptyku rzymskiego” oraz anegdoty z życia papieża. Uroczystość uświetnił występ uczniów szkoły muzycznej, którzy dali koncert na skrzypce i trąbkę. Potem śpiewano pieśni religijne przy akompaniamencie gitar katechetki Pauliny Stawarskiej oraz piszącego te słowa Przemysława Gorzałki. Na koniec odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

Odbywały się też liczne imprezy okolicznościowe. 11 września 2002 roku uczciliśmy pamięć ofiar zamachu na World Trade Center w rocznicę tragedii. W maju 2003 roku zorganizowano szkolne referendum europejskie pod hasłem „Młodzi głosują”. Wyniki referendum wypadły zdecydowanie za wejściem Polski do Unii. W 2004 roku z racji obchodów 60 rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowana została w szkole wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Obejmowała ona zdjęcia, albumy, pamiątki, wiersze i symbole związane z Powstaniem. Grupa naszych uczniów miała też okazje zwiedzić warszawskie Muzeum Powstania podczas wycieczki zorganizowanej w listopadzie 2004 roku. Organizatorem obu imprez był pan Duda.

W roku 2005 uroczyście obchodziliśmy 25-lecie powstania „Solidarności”. 3 marca 2006 roku nasza szkoła włączyła się w obchody 350 rocznicy obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Uroczystość zorganizowana przez pana Gorzałkę przy wsparciu pani Stawarskiej (część artystyczna) na tle wspaniałej dekoracji autorstwa pani Katarzyny Pohoreckiej obejmowała konkurs wiedzy o dziejach klasztoru i Częstochowy, a w części finałowej spektakl historyczny przedstawiający obronę Jasnej Góry przed atakami Szwedów. W roli aktorów wystąpili uczniowie naszej szkoły, a ich występ wysoko ocenili widzowie na czele z ojcem Zachariaszem Jabłońskim, paulinem z jasnogórskiego klasztoru.

Nasi uczniowie mieli również możliwość sprawdzić swoja wiedzę i umiejętności w licznych konkursach i olimpiadach. Na bardzo wysokim poziomie stoją zawsze grudniowe konkursy kolęd. Liczni uczestnicy startują w dwu kategoriach: gimnazjum i szkoła zawodowa. Przygotowaniem artystycznym uczestników zajmuje się pani Zofia Mąkowska, nauczycielka muzyki.
21 grudnia 2005 roku wystąpił w naszej szkole Rzemieślniczy Chór Męski „Pochodnia” uświetniając szkolne spotkanie wigilijne. Panowie wykonali najpiękniejsze polskie kolędy, po nich wystąpił również szkolny chór złożony, dla kontrastu, z samych dziewcząt.
Kolejną okazją do zmagań są kwietniowe konkursy matematyczno-przyrodnicze, podczas których zawodnicy rozwiązują test składający się z zadań z dziedziny matematyki, chemii i geografii. Nad przebiegiem zmagań czuwają panie J.Cesarz-Kaczorowska, I. Jezierska i E. Janikowska.
Inne tradycyjne już imprezy to olimpiada ekologiczna, gdzie pan Duda i pani Ewa Janikowska sprawdzają wiadomości uczniów z zakresu ochrony środowiska, a także konkurs recytatorski pod opieką polonistek J. Janowicz, M. Sowy i B. Ginter.
Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy organizowane przez szkolnych anglistów w osobach pań K. Całus, K. Kubas, K. Szyi i P. Gorzałki. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z zakresu geografii i historii dotyczącą krajów anglojęzycznych. W 2004 roku była to Wielka Brytania, w 2005 Stany Zjednoczone, a w 2006 Australia.
Największą imprezą organizowaną przez nasz Zespół Szkół jest wspomniany już Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie”. Od 1996 roku poziom i prestiż konkursu rosły z każdym kolejnym finałem. Choć w przygotowaniach bierze udział cała szkoła to jednak szczególnie wiele pracy wkładają w to wydarzenie nauczyciele zawodu. Muszą oni nie tylko brać udział w organizacji imprezy ale też przygotowują naszą młodzież do startu w konkursie. Wyniki ich pracy to m.in. pierwsze miejsca uczniów naszej szkoły
w zawodzie tapicer w latach 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007
w zawodzie dziewiarz w latach 1997, 1999, 2000
w zawodzie krawiec w latach 1997, 1999, 2003, 2004
w zawodzie malarz-tapeciarz w roku 2002
w zawodzie stolarz w roku 2004
w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w roku 2005
w zawodzie cukiernik w roku 2005
w zawodzie kucharz w roku 2007,
oraz wiele drugich i trzecich miejsc.

Finały to nie tylko testy, oceny prac konkursowych czy wręczanie nagród ale również występy artystyczne i pokazy mody prezentowane przez nasze uczennice. Na tę uroczystość przybywają do nas liczni goście: dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele administracji państwowej. W kwietniu 2004 roku Gościem Honorowym był Prezydent Miasta Częstochowy pan Tadeusz Wrona.

Podobnie konkurs „Igłą Malowane” nabiera coraz większego rozmachu. Startuje w nim coraz więcej placówek ( w roku 2007 wzięło w nim udział 12 szkół). Po każdej edycji organizowana jest wystawa wybranych prac, która zdobi szkolny korytarz. Prace na konkurs wykonywane są przez cały rok na zajęciach praktycznych, koła robótek ręcznych oraz nauczaniu indywidualnym.

15 kwietnia 2000 roku po raz pierwszy w naszej szkole otwarta została wystawa prac uczniów. Pomysłodawczyniami i organizatorkami Wernisażu Prac Plastyczno-Technicznych (który od 2001 roku nosi nazwę „Wystawa Piękna”) były panie Joanna Smolińska (nauczycielka plastyki) i Katarzyna Podhorecka (nauczycielka techniki). Na rokrocznie organizowanych wystawach można zobaczyć setki prac wykonanych najróżniejszymi technikami (rysunki, malowidła, szkice, malowane butelki, wycinanki), które zdobią szkolne korytarze zamieniając na kilka dni szkołę w galerię sztuki. Wystawę wzbogacają występy artystyczne szkolnego chóru. Prócz tego część klas zamienia się w dniu Wernisażu w pracownie plastyczne, w których młodzież z różnych szkół tworzy ogromne, zespołowe prace również umieszczane na korytarzach. W maju 2006 roku podczas VII „Wystawy piękna” zaprezentowano twórczość 600 uczestników z 15 placówek całego powiatu. Dzieci przygotowują swoje prace z wielka pasją i starannością, mogą wypowiedzieć się w ciekawy, niebanalny sposób, a ekspozycja ich dzieł stanowi wielką nagrodę, motywację i powód do dumy.

Spore sukcesy udało się osiągnąć naszym uczniom w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Obok wielu wyróżnień na wyjątkową uwagę zasługuje fakt zdobycia w 2004 roku Grand Prix IX edycji konkursu przez Grzegorza Kołodziejczyka, ucznia naszego gimnazjum. Tematem prac była świąteczna karta bożonarodzeniowa, a praca Grzegorza została opublikowana jako karta pocztowa, wyróżniono także prace dwójki innych naszych uczniów. Przygotowaniem szkolnych artystów do konkursów plastycznych zajmuje się pani Katarzyna Pohorecka.

Uczniowie Zespołu Szkół przy Krótkiej obok twórczości plastycznej świetnie sprawdzali się w dziedzinie aktorstwa. W połowie lat 90-tych zaczął działać w szkole teatrzyk, którego opiekunkami były nauczycielki języka polskiego: pani Barbara Szmidt i pani Małgorzata Sowa. W 2001 roku powstało w szkole Koło Teatralne pod opieką pań M.Sowy, J.Janowicz, B.Ginter i K.Goldsztajn-Szczęszek. Zespół „Krótki teatrzyk” wystawiał swoje przedstawienia uświetniając uroczystości i imprezy szkolne, prezentując piękne jasełka, a także występując w ogólnopolskich konkursach. Po jednym z takich występów w Katowicach na Śląskich Spotkaniach Teatralnych opiekunki teatrzyku postanowiły przenieść imprezę na rodzimy grunt, do Częstochowy. W dniach 17-18 marca 2004 roku odbył się I Przegląd Małych Form Teatralnych. Do sali na Stradomiu przyjechało 14 grup z Częstochowy, Myszkowa i Lublińca. Gościem honorowym Przeglądu była znana aktorka Emilia Krakowska. Impreza, organizowana przez nas przy wsparciu wielu instytucji na czele z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (wicedyrektor teatru pan Marek Ślosarski jest stałym gościem i członkiem jury Przeglądu) okazała się wielkim sukcesem i cieszyła sporym zainteresowaniem regionalnej prasy i telewizji. W następnych latach odbywały się więc kolejne przeglądy (w klubie Politechnik). Gościem honorowym imprezy w 2005 roku był Artur Barciś, w 2006 Cezary Morawski, a w 2007 roku Teresa Lipowska. Prowadzenie konkursu rokrocznie powierzane jest paniom Kalinie Słomskiej i nauczycielce naszej szkoły pani Paulinie Stawarskiej. Współpraca z częstochowskim teatrem zaowocowała także organizacją kolejnej imprezy „Dnia Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną”. Jej pomysłodawcą był pan Marek Ślosarski. W tym dniu aktorzy teatru grają dla młodzieży niepełnosprawnej.

Od 1999 roku działa w szkole zespół wokalny prowadzony przez panią Zofię Mąkowską. Zespół występuje podczas wszystkich ważniejszych uroczystości szkolnych, ponadto uczennice brały udział w licznych konkursach i przeglądach szkolnych zespołów artystycznych. Zespół wokalny zdobył wyróżnienia podczas Rejonowych Eliminacji XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w styczniu 2002 roku oraz w marcu 2004 – XXIX edycja, i w kwietniu 2005 roku – XXX edycja. W maju 2004 roku „Nutki z naszej Budki” (taką nazwę przyjął nasz zespół) otrzymały dyplom laureata X Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Sprawnych Inaczej. Pani Mąkowska przygotowywała też solistkę zespołu Izę Tyjewską do udziału w eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Od 2000 roku pojawiła się na Krótkiej pracowania komputerowa. Dzięki temu nasi uczniowie maja możliwość uczyć się podstaw obsługi komputera, korzystania z Internetu i wielu innych, pożytecznych, a nawet niezbędnych w obecnych czasach czynności. Informatycy szkolni (pan S. Soluch, K. Naporowski i A. Ciura) stworzyli też stronę internetową szkoły, wykonują wiele prac do których niezbędna jest technologia informacyjna. Od roku szkolnego 2006/2007 działa w naszym Zespole koło komputerowe organizujące spotkania zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W tym samym roku w szkole rozpoczęto remont sali 202, która od roku (2007/2008) stała się nową pracownią informatyczną wyposażoną w nowoczesne komputery, monitory LCD, projektor DVD, dostęp do Internetu. Tak dobre wyposażenie uzyskano dzięki staraniom pana Solucha.

Biblioteka szkolna, którą po roku 2000 opiekuje się pani Izabela Jura, została przeniesiona w 2003 roku do sali nr 10, zaś sala nr 9 funkcjonuje jako świetlica szkolna.
W 2003 roku rozpoczął działalność Szkolny Klub Europejski, którego działalność koncentrowała się na informowaniu i zapoznawaniu uczniów z zasadami działania Unii Europejskiej, z historia i kulturą państw członkowskich itp. Członkowie Klubu wraz z opiekunem, którym jest pan Duda, brali udział w licznych imprezach np.: Piknik Europejski, Dni Europejskie, organizowano liczne konkursy, quizy, a nawet referendum europejskie „Młodzi Głosują”. Bardzo miłym akcentem była wizyta gościa z Turcji podczas szkolnych obchodów Dnia Europy w maju 2006 roku. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o tym dość tajemniczym kraju, na koniec nasz gość poprowadził krótki kurs narodowego tańca tureckiego, w którym wzięła udział cała społeczność szkoły.

W 2005 roku szkoła rozpoczęła działalność w projekcie Sokrates Comenius (obecnie Life Learning Programme). Jest to program UE mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami UE w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, a także wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich. Nasza placówka jest członkiem trzyletniego projektu Rozwoju Szkoły zatytułowanego „Wymiana doświadczeń i wartości edukacyjnych w celu zbudowania zintegrowanej Europy”. W projekcie brało początkowo udział 5 szkół (obok naszej szkoła z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Czech, z Litwy). Obecnie (2007 rok) są to trzy szkoły: my, Szwedzi i Czesi. Nauczyciele szkół partnerskich wymieniają się strategiami nauczania oraz metodyką z zakresu pedagogiki specjalnej. Uczniowie maja możliwość dzielenia się własna pracą i doświadczeniami celem kształtowania lepszego zrozumienia i tolerancji dla różnic kulturowych. Podczas 2-letniej współpracy pani dyrektor Koszek wraz z prowadzącą projekt panią Kingą Kubas odwiedziły 2 szkoły brytyjskie oraz szkolę w Czechach. Szczególnym wydarzeniem była wizyta grupy nauczycieli z krajów współpracujących w Projekcie w 2006 roku. Mieli oni możliwość poznać życie naszej szkoły, odwiedzić pracownie lekcyjne i warsztaty. Obejrzeli także przedstawienie teatrzyku szkolnego. Kilkudniowy pobyt zagranicznych gości urozmaiciły też wycieczka do Krakowa i wypad na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jednym z wymiernych efektów współpracy było wprowadzenie nowego, punktowego systemu ocen z zachowania, który działa od 2006 roku.

Od końca lat 90-tych działa w szkole Koło Regionalne, którego opiekunkami są panie Barbara Szmidt i Ewa Sypek. Siedzibą koła jest sala 305, gdzie zgromadzone są eksponaty związane z historią regionu takie jak dawne narzędzia, stroje itp.

W roku 2006 rozpoczął działalność Szkolny Klub Turystyki Pieszej, powstały z inicjatywy pana Waldemara Cieślika i pana Marcina Jońskiego. Udało im się zgromadzić spore grono amatorów wędrówek wśród uczniów co zaowocowało m.in. rajdem po Jurze w czerwcu 2006 roku i wycieczką do Złotego Stoku.

Ostatnie kilka lat to okres wielkich sukcesów sportowych naszej młodzieży i nauczycieli wychowania fizycznego. 16 stycznia 2000 roku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Społeczno - Sportowego „Sprawni Razem”, którego oddział regionalny działał w Częstochowie od 1999 roku. W wyborach wybrano prezesa pana Witolda Biela, a zastępcą został pan Stanisław Grela, którego później zastąpiła pani Beata Rydzek. Działalność towarzystwa to organizacja i udział w licznych imprezach sportowych w skali miasta, regionu i kraju. Z niezwykle długiej listy sukcesów należy wymienić szczególnie:
I miejsce w Mistrzostwach Śląska w koszykówce mężczyzn w 2000 roku,
wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej (halowej) w 2001 roku, I miejsce drużynowo w jesiennych biegach przełajowych w Herbach w 2002 i 2004 roku. Dodać należy złote medale Mistrzostw Polski zdobyte przez nasze koszykarki w 2001 roku.
Nasi sportowcy zdobyli złoto Mistrzostw Polski w siatkówce w Łodzi w 2005 i Kruszwicy w 2006 roku. W latach 2002 i 2003 nasza szkoła obok PTSS „Sprawni Razem” i Urzędu Miasta Częstochowy była organizatorem Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Złote medale Mistrzostw zdobyliśmy w 2002 i 2005 roku, zaś srebrne medale w 2003 i 2004 roku. Nad sukcesami naszych uczniów pracowali obok panów W. Biela i S. Greli także ich młodsi koleżanki i koledzy: B. Rydzek, A. Modlińska, K. Troińska, J. Góra, C. Baryła.
Godny wspomnienia jest również fakt utworzenia w roku szkolnym 2006/2007 dwuletniego uzupełniającego Liceum Specjalnego, co dało wielu uczniom możliwość dalszej nauki, pogłębiania i utrwalania wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących.

Zakończenie
Rok szkolny 2007/2008 właśnie się rozpoczął. Pracę w szkolę podjęło 77 nauczycieli, w tym pani dyrektor Jolanta Koszek, która została ponownie wybrana na tę funkcję. W skład kadry kierowniczej wchodzą również panie wicedyrektor Dorota Markowska i Katarzyna Dźwigalska oraz kierownik szkolenia praktycznego pan Andrzej Żyto. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

- Gimnazjum Specjalne,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

Naukę w Zespole rozpoczęło 233 uczniów, (97 dziewcząt i 136 chłopców) w 24 oddziałach.
Rok ten zapowiada się szczególnie uroczyście ze względu na 50 rocznicę powstania naszej szkoły. Następne półwiecze przed nami . . .

Przemysław Gorzałka

Dyrektorzy ZSZS w Częstochowie
Stanisław Lis
Stefan Sygiet
Joanna Janikowska
Jolanta Koszek
Dorota Markowska


Kierownicy warsztatów szkolnych
Tadeusz Kozłowski
Andrzej Celt
Jerzy Popielarski
Edmund Walaszczyk
Marian Kik
Elżbieta Malec
Jan Kosmala
Andrzej Żyto
W 2007 roku decyzją Urzędu Miasta Częstochowy zlikwidowano warsztaty szkolne, a tym samym funkcję kierownika warsztatów szkolnych. Jego obowiązki pełni kierownik szkolenia praktycznego – pan Andrzej Żyto.