SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

 

Charakterystyka szkoły przysposabiającej do pracy


Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi .

Nauka w szkole trwa 3 lata. Istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów.

 Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy. Edukacja obejmuje:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne - to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

 • Rewalidację indywidualną - zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, korygują i usprawniają zaburzone funkcje psychiczne i fizyczne, wyrównują braki, rozwijają zainteresowania. Ich rolą jest wielostronna stymulacja zmierzająca do jak najpełniejszego rozwoju dziecka.

 • Wychowanie fizyczne - umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji.

 • Zajęcia kształtujące kreatywność - to zajęcia w trakcie których uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania, wyzwalają swoje talenty i realizują pasje.

 • Religię

 • Przysposobienie do pracy - w ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności z zakresu :

  • Gospodarstwa domowego - obejmującego szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie.

  • Kucharstwa - sporządzanie i wydawanie prostych posiłków, dekorowanie  potraw i stołu.

  • Prac ogrodniczych - uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce.

  • Prac plastyczno-biurowych - obsługa urządzeń biurowych i komputera, wykonywanie prac plastycznych przy użyciu rozmaitych technik i materiałów.

  • Prac stolarskich - wytwarzanie drobnych przedmiotów z drewna: kwietniki, wieszaki, zabawki oraz naprawy stolarskie.

  • Krawiectwa - szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych, drobne naprawy krawieckie, haftowanie itp.

  • Pamiątkarstwa - wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych materiałów.

  • Bukieciarstwa - tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych itp.

 

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.