Dla kogo jesteśmy

 

DLA KOGO JESTEŚMY?


Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej to edukacja specjalistyczna. Organizujemy kształcenie w różnych typach szkół (również w formie nauczania indywidualnego na terenie Częstochowy i poza nią) wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Oferta jest przeznaczona dla uczniów z następującymi niepełnosprawnościami:

 • zespół Aspergera

 • autyzm

 • niedosłuch

 • niedowidzenie

 • niepełnosprawność ruchowa

 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 • niepełnosprawności sprzężone.

Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna. Uczniowie realizują te same treści programowe, co w szkole ogólnodostępnej, jednak w pełni dostosowane do indywidualnych możliwości przy wykorzystaniu specjalistycznych metod i form nauczania. Sprzyjają temu mało liczne klasy, całodzienne oddziaływania rewalidacyjne oraz dodatkowe wsparcie specjalistyczne dla ucznia i jego rodziny. Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

Warto podkreślić, że na żadnym dokumencie uczniowskim – na legitymacji szkolnej i na świadectwach szkolnych, a także na tablicach urzędowych i pieczęciach szkoły nie ma zapisu „szkoła specjalna” – zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo! liczyć na to, że nauczyciel

 • zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia! rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

Rodzicu pamiętaj – u nas możesz:

 • liczyć na pełne zrozumienie trudności Twojego dziecka!

 • mieć realny wpływ na indywidualną organizację pobytu Twojego dziecka w szkole – dostosowaną do jego potrzeb!

 • przekonać się o tym, że Twoje dziecko może odnieść sukces i cieszyć się razem z nim!

 • wymieniać doświadczenia z rodzicami, którzy mają podobne problemy!